Stanovy

Stanovy občanského sdružení “Buštěhrad sobě“

ve znění úprav ze dne 7. 12. 2002

§1

Název a sídlo občanského sdružení

Občanské sdružení (dále jen sdružení) nese název “Buštěhrad sobě“.
Sídlem sdružení je Starý hrad 11/2, 273 43 Buštěhrad.

§2

Poslání sdružení

Sdružení je dobrovolná, nezávislá a nepolitická společenská organizace.

Posláním sdružení je:

 • a) obecné zlepšování životního prostředí v Buštěhradě, a to ve smyslu úpravy, čistoty, ale i kultury ve městě,
 • b) vytváření podmínek a podpory pro realizaci aktivit buštěhradských občanů, směřujících ke zlepšení kulturního a společenského života a sportovního vyžití občanů a organizace těchto aktivit,
 • c) péče o odkaz významných buštěhradských občanů, zejména spisovatele a novináře Oty Pavla, provozování muzea Oty Pavla
 • d) popularizace Buštěhradu ve smyslu historickém a turistickém, a to zejména jeho nejstarší části s památkovými stavbami

Své poslání bude občanské sdružení naplňovat:

 • organizováním přednášek, besed, seminářů, výstav a dalších kulturních, sportovních a společenských akcí
 • vydáváním, nákupem a prodejem tištěných materiálů sloužících uvedeným účelům
 • prezentací na Internetu
 • návrhem, výrobou, nákupem a prodejem dárkových a upomínkových předmětů

§3

Členství ve sdružení

Členství je buď řádné, přidružené nebo čestné. Členství je dobrovolné a členem se může stát každý občan z České republiky i zahraničí, který souhlasí se stanovami sdružení, jeho posláním, programovým zaměřením.

Řádné členství
Řádným členem sdružení se může stát každý, kdo se aktivně podílí na činnosti sdružení.

Přijetí řádného člena musí být doporučeno výborem a schváleno valnou hromadou a to po přiměřené době, ve které zájemce prokáže svůj zájem aktivní činností pro sdružení.

Přidružené členství
Do rozhodnutí valné hromady o přijetí za řádného člena sdružení stává se žadatel přidruženým členem podáním písemné přihlášky a zaplacením vstupního poplatku. Pokud ani druhá valná hromada neschválí přijetí žadatele za člena řádného zaniká přidružené členství bez udání důvodu.

Čestné členství
Čestné členství může být uděleno a odňato jednotlivci na základě rozhodnutí výboru.

Zánik členství nastává písemným oznámením o vystoupení člena, nebo rozhodnutím valné hromady o ukončení členství. Návrh na ukončení členství předkládá valné hromadě výbor sdružení. Pro pasivitu člena, závažné porušení stanov sdružení, závažné porušení obecně závazných norem a neplacení členských příspěvků může výbor pozastavit členství do nejbližší valné hromady členstva.

§4

Práva a povinnosti členů sdružení

Všichni členové mají právo podílet se na činnosti sdružení, získávat pravidelně informace o činnosti sdružení, využívat výhod členství a účastnit na akcích pořádaných sdružením, předkládat výboru návrhy a náměty ke zlepšení činnosti sdružení.

Řádný člen má hlasovací právo na valné hromadě, právo volit orgány sdružení a být volen do jeho orgánů.

Všichni členové musí respektovat rozhodnutí valné hromady, podporovat činnost sdružení a aktivně se na činnosti sdružení podílet. Řádní členové sdružení mají za povinnost platit členské příspěvky. Čestní a přidružení členové jsou od placení členských poplatků osvobozeni.

Řádný člen, který nezaplatil členské příspěvky za příslušný kalendářní rok ztrácí výhody řádného člena a nemá právo hlasovat na valné hromadě.

§5

Orgány sdružení

Orgány sdružení tvoří:

Valná hromada
Výbor
Revizní komise
Valná hromada

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, svolávaná nejméně jednou ročně. Valné hromady se má právo zúčastnit každý člen.

Valná hromada schvaluje:

 • stanovy a jejich změny
 • právu o činnosti
 • zprávu o hospodaření
 • revizní zprávu
 • výši ročních členských příspěvků
 • výši vstupního poplatku
 • prodej nemovitého majetku
 • návrhy o případném zániku sdružení
 • majetkové vypořádání v případě zániku

Valná hromada volí a odvolává:

 • členy výboru sdružení
 • členy revizní komise
 • členy likvidační komise

Valná hromada je usnášeníschopná je-li přítomna alespoň polovina řádných členů sdružení. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných řádných členů.

Valnou hromadu svolává podle potřeby výbor písemně nejpozději tři týdny před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat datum, dobu a místo konání, program a opis návrhů, které výbor hodlá valné hromadě předložit k projednání.

Výbor je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu vyžádají-li si to vážné zájmy sdružení nebo požádá-li o to jedna třetina řádných členů.

Výbor

V období mezi zasedáními valné hromady je výbor nejvyšším orgánem sdružení.

Výbor sdružení je volen valnou hromadou a má 4 členy. Výbor po každé volbě volí ze svého středu předsedu, dva místopředsedy a hospodáře. Volební období výboru je tříleté. Člen výboru může být opětovně zvolen na další funkční období.

Výbor svolává předseda nejméně jednou za tři měsíce. Činnost ve výboru je dobrovolná a členům nevzniká žádný nárok na finanční odměnu.

Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů členů výboru rozhoduje hlas předsedy.

Výboru sdružení přísluší:

 • vykonávat usnesení valné hromady
 • předkládat valné hromadě: zprávu o činnosti
 • návrhy na činnost na období do další valné hromady
 • zprávu o hospodaření za období od předchozí valné hromady
 • návrh na výši členských příspěvků a vstupního poplatku

Výbor je povinen zabezpečit nejméně jednou ročně revizi účtů kvalifikovanou osobou. O revizi se provede zápis, který podepisují členové revizní komise.

K jednání ve všech věcech sdružení je oprávněn předseda. V nepřítomnosti předsedy a nebo není-li předseda zvolen, jsou k jednání jménem sdružení oprávněni místopředsedové sdružení. Předseda je rovněž oprávněn písemně zmocnit k jednání za sdružení v konkrétní věci kteréhokoliv člena výboru.

Podepisování jménem sdružení se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis předseda, nebo oba dva místopředsedové.

V průběhu volebního období může člen výboru odstoupit z funkce. Odstoupení musí být vyhotoveno v písemné formě a musí být doručeno výboru. Rozhodnou-li se odstoupit všichni členové výboru, jsou povinni svolat mimořádnou valnou hromadu, kde své odstoupení předloží. Odstupující člen výboru je povinen vykonávat svou funkci do doby, než bude na jeho místo zvolena jiná osoba, nejdéle však po dobu šedesáti kalendářních dnů od doručení rezignace výboru. Pokud odstupuje celý výbor, jsou jeho členové povinni vykonávat své funkce až do zvolení nového výboru. Nebude-li nový výbor zvolen do 90 dnů, zanikne sdružení uplynutím devadesátého dne od valné hromady, kde nový výbor nebyl zvolen.

Rozhodnutím valné hromady je možno odvolat člena výboru, který se po dobu delší než 6 měsíců nepodílí na činnosti výboru alespoň účastí na jeho jednáních.

Revizní komise

Revizní komise provádí kontrolu hospodaření sdružení nejméně jednou za 6 měsíců. Revizní komise musí mít nejméně tři členy a je volena valnou hromadou. Funkční období revizní komise je tříleté. Člen revizní komise nemůže být současně členem výboru.

§6

Majetek a hospodaření sdružení

Sdružení se řídí zákony a předpisy určenými pro sdružení občanů a dalšími předpisy stanovenými výborem sdružení.

Majetek sdružení tvoří movitý a nemovitý majetek a finanční prostředky. Finanční zdroje jsou tvořeny členskými příspěvky, vstupními a účastnickými poplatky, sponzorskými dary, dotacemi, dědictvím, prostředky získanými z realizace vlastního poslání sdružení dle §2 stanov a ziskem z další vlastní činnosti sdružení.

Členské přípěvky a vstupní poplatky schvaluje na návrh výboru valná hromada. Členské příspěvky a vstupní poplatky je nutno uhradit poštovní poukázkou s uvedením zprávy pro příjemce vždy do konce března kalendářního roku. Přidružený člen uhradí vstupní poplatky nejpozději do 14 dnů po podání přihlášky.

Správou, evidencí a nakládání s majetkem sdružení je pověřen výbor sdružení. Způsob využívání je každoročně předmětem revizní zprávy sdružení.

Finanční prostředky jsou v míře nezbytné, jejichž výši stanoví výbor, uloženy v pokladně sdružení, ostatní pak na účtech v peněžním ústavu. Výbor určí, kdo bude mít dispoziční právo a právo podpisové na bankovních účtech sdružení.

Prostředky sdružení je možno použít v souladu s posláním sdružení dle §2 stanov, dále je lze rovněž užívat k zajištění vlastních provozních potřeb sdružení.

§7

Zánik sdružení

Sdružení zanikne, usnese-li se o tom dvoutřetinová většina všech členů sdružení na valné hromadě, nebo uplynutím devadesátidenní lhůty dle §5.

Při zániku sdružení provádí likvidaci majetku a veškeré majetkoprávní úkony výbor sdružení prostřednictvím likvidační komise, jmenované a schválené valnou hromadou. Tato komise zabezpečuje vyrovnání všech závazků a pohledávek sdružení.

§8

Platnost stanov

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou v Buštěhradě dne 7.12.2001 a nahrazují stanovy schválené dne 15.2.2000.