Historie stezky

Ukázka tabulky na jednom ze zastavení stezky v roce 2002

Vznik myšlenky Stezky historií Buštěhradu v roce 2002

Zřízení Stezky historií Buštěhradu připravovalo sdružení již od podzimu roku 2001, společně s expozicí Buštěhradského muzea Oty Pavla u Rotta, kdy se na základě podrobně zpracovaného projektu podařilo sdružení získat grant OSF ve výši 50 000 Kč, který byl vypsán na téma “Revitalizace kulturního dědictví z iniciativy komunity”. Částka pokryla nákup materiálu na výrobu keramických rámečků, výrobu a osazení hlavní tabule s orientačním plánem a zejména grafickou přípravu a vytištění kvalitních tiskovin, souvisejících se stezkou. Práce na přípravě stezky pak vyvrcholily během června 2002.

Hlavní úkol – zajistit co nejpřesnější znění textů – připadl archeoložce PhDr. Daně Stolzové, která se podílela na posledních archeologických výzkumech v Buštěhradě. Kromě dalších členů občanského sdružení, kteří pomohli s podklady pro texty a připravili grafické provedení tabulek pro jednotlivá zastavení, se na přípravě zastavení podílela také Základní umělecká škola v Buštěhradě. Děti z výtvarného kroužku pod vedením paní učitelky Heleny Hruškové vyrobily keramické glazované rámečky tak, že se každý rámeček stal originálem a svou výzdobou podtrhl charakteristické zajímavosti jednotlivých zastavení.

 

Vše se nakonec podařilo – vzniklo 25 zastavení, která vedla návštěvníky od autobusové zastávky přes nejstarší území města tzv. Starý Hrad k buštěhradskému zámku, kostelu, Muzeu Oty Pavla, rybníkům Oty Pavla a pivovaru. SHB byla doprovázena expozicí v Buštěhradskému muzeu Oty Pavla u Rotta, která seznamovala formou představení historických materiálů a fotografií zapůjčených od místních obyvatel s historií města a jednotlivými zastaveními SHB.

 

Tiskoviny projektu

Součástí projektu byly tiskoviny – Skládací letáček Stezka historií Buštěhradu, který jednoduchou formou informoval o jednotlivých zastaveních, a pomocí mapky s vyznačenou trasou provázel návštěvníky stezkou, Brožura Stezka historií Buštěhradu, která obsahovala v rozšířené podobě informace o jednotlivých zastaveních u historických objektů, a také hlubší seznámení s historií města a Vědomostní hra, určená pro žáky především základních škol.

 

Slavnostní otevření stezky

bylo uspořádáno 22. 6. 2002 jako polodenní akce, které přálo krásné počasí. Začátek byl v sále ZUŠ Buštěhrad. Tam jsme vyslechli zajímavé příspěvky čtyř přednášejících – PhDr. Tomáše Durdíka, PhDr. Zdeňka Kuchyňky, kronikářky paní Věnceslavy Cachové a ak. arch. Václava Girsy. Obzvlášť přednáška Dr. Durdíka byla pro většinu posluchačů přeplněného sálu ZUŠ nečekaně zajímavá, a význam dosud existujících nebo již zaniklých historických staveb v Buštěhradě ukázala v překvapivém světle.

Příspěvek PhDr. Tomáše Durdíka, archeologa a kasteologa

Přednáška Věnceslavy Cachové, kronikářky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K výzdobě sálu ZUŠ při přednáškách byly použity kresby dětí ze ZŠ a MŠ Buštěhrad na téma “Malujeme Buštěhrad”, v předsálí bylo možno shlédnout výstavu připravenou manželi Stolzovými na téma archeologické výzkumy ve Starém Hradě. Čtveřice přednášek byla zakončena vystoupením pěveckého sboru Buštěhrad před budovou ZUŠ a úvodním slovem k otevření stezky.

Vystoupení Buštěhradského pěveckého sboru před ZUŠ

Slavnostní odkrytí informační cedule na začátku stezky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní odkrytí hlavní informační tabule u zastávky uvedl pěvecký sbor zpěvem první sloky “Buštěhradské znělky” od K. V. Vacka, která by mohla být mottem celé stezky: “Na Starém Hradě, v Buštěhradě, znívala píseň plná krás. Jak zněla kdysi, ať zní zas, ať zní slavně zas…”

 

Po slavnostním odkrytí informační tabule stezky měli účastníci možnost v klidu si projít všechna zastavení. Ti, kteří se o jednotlivých zastaveních chtěli dozvědět více, si mohli zakoupit buď jednoduchý leták s plánkem historické stezky, nebo odbornou brožuru, která se zabývá historickými stavbami na Buštěhradě do větších podrobností, a obsahuje i přetisky všech dochovaných vyobrazení historické podoby buštěhradského hradu.

Koncert sboru Královská obora v kostele Povýšení sv. kříže v Buštěhradě

Koncert orchestru CHESAPEAKE YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA z USA na hradním nádvoří

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kostele Povýšení svatého kříže v Buštěhradě proběhl koncert duchovní renesanční a raně barokní hudby v podání smíšeného komorního pěveckého sboru “Královská obora”. Zazněly zejména skladby J. T. Turnovského, J. D. Zelenky, ale i J. Arcadelta a dalších renesančních mistrů.

A bonbónek na závěr: na bývalém hradním nádvoří pod taktovkou dirigenta korejského původu Davida Ik-sung Choo vystoupil středoškolský orchestr CHESAPEAKE YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA z Annapolis z Marylandu, USA. Asi třičtvrtěhodinový koncert v tomto neobvyklém, ale pro hudební vystoupení překvapivě vhodném prostoru, naladil přítomné k dobrému rozpoložení.

 

Poděkování:

Celý projekt v roce 2002 mohl vzniknout jen díky obrovské vstřícnosti a spolupráci všech zúčastněných – všech majitelů objektů označených stezkou, ZUŠ, ZŠ, MŠ Buštěhrad a pěveckého sboru Buštěhrad, kterým tímto děkujeme a těšíme se na další společnou aktivitu.

—————————————————————————————————————–

 

Od svého vzniku až do roku 2016 byla Stezka několikrát opravována, původní keramické rámečky byly slepovány, poničené a roztrhané texty byly průběžně vyměňovány za nové. Během 15 let docházelo postupně k získávání nových informací z archeologických průzkumů Starého Hradu (zejména z období budování kanalizace a plynofikace), z nichž některé značně pozměnily dosavadní představy o detailech některých staveb buštěhradského hradu. Objevily se také nové obrazové materiály. V prosinci 2015 bylo také přestěhováno Buštěhradské muzeum Oty Pavla do větších prostor poskytnutých městem Buštěhrad, a tak se najednou ocitlo mimo dosavadní trasu stezky. Na konci roku 2015 byla stezka ve špatném stavu – část rámečků byla zničená, texty byly poškozené, informace na nich zastaralé, tiskoviny nebyly aktuální. Bylo nutné trasu i tiskoviny stezky upravit.

 

Rozšíření a revitalizace stezky v letech 2016-2018

Když byl v roce 2016 vyhlášen Středočeským krajem v rámci Fondu cestovního ruchu program Podpory rozvoje naučných stezek, podal spolek žádost o grant na revitalizaci stezky a její rozšíření (únor 2016). Žádost byla schválena a podpořena v maximální výši, a smlouva byla podepsána v říjnu 2016.

Romana Štajerová při výrobě rámečků

Glazování rámečků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během podzimu 2016 byla vytvořena výtvarnicí Romanou Štajerovou ze ZUŠ Jagellonská z Plzně nová matrice pro vytvoření keramických rámečků (starou matrici se v té době nepodařilo dohledat), byl objednán materiál na výrobu rámečků (hlína a glazury) a od listopadu 2016 do červa 2017 byly vytvářeny nové rámečky – první vytlačení do formy, retuše a vysušení, první výpal, naglazování, vysušení a druhý výpal.

 

Během stejné doby byla zpracovávána nová trasa stezky – její rozšíření o nová zastavení, ve spolupráci s archeoložkou PhDr. Danou Stolzovou a kronikářem města Jaroslavem Perglem, začaly být připravovány nové texty zastavení a nové texty historie města do brožury. Mezi nová zastavení byla zahrnuta místa, která v dosavadní trase stezky nebyla – zámecký park, kaplička Máří Magdaleny, dům Václava Černého, základní škola Oty Pavla, Sokolovna, pomník padlým v 1. a 2. světové války, výhled na Třinecké železárny, hostinec U Bečvářů a kaplička sv. Prokopa. Posledním zastavením stezky se stalo přesunuté Buštěhradské muzeum Oty Pavla – budova Kulturního střediska na Kladenské ulici.

Vypalování rámečků v ZUŠ

Bohužel se práce na rámečcích protáhly, ukázalo se, že jejich výroba je náročnější, než bylo původně předpokládáno, část rámečků se během procesu zlomila (ať již před výpalem, či v peci), byl omezen čas, kdy se dalo vypalovat (po částech vzhledem k objemu pece, otevírací doba ZUŠ, hodiny vhodné k výpalu a volný čas, kdy nepálily své výrobky děti z výtvarného oddělení).  Zpožďovaly se i práce na textech brožury a proto jsme se rozhodli v červenci 2017 požádat o prodloužení termínu dokončení projektu o jeden rok. Tato žádost byla v červenci 2017 Středočeským krajem schválena a termín dokončení projektu byl posunut na konec července 2018.

 

Nový grafický návrh cedulek

Od ledna 2017 pracovali odborníci na nových textech zastavení, brožury i letáku, byly dohledávány historické fotografie a zhotovovány fotografie nové. Archeoložka Dana Stolzová, kronikář Jaroslav Pergl a architektka Daniela Javorčeková aktualizovali texty cedulek i text brožury z r. 2002, zapracovávali do nich změny, které byly zjištěny při archeologických výzkumech, a zároveň připravovali texty k novým zastavením i části brožury, které se týkaly nové situace buštěhradského zámku, historie nálezů uhlí a dolování i spolupráci s italským Vale di Ledro v rámci historické vazby města Buštěhrad s tímto místem.

 

Ve stejné době vznikala nová grafická podoba textů cedulek, brožury, letáčku, úvodní informační cedule, vědomostní hry a následně i pozvánek a plakátů: Texty cedulekzastavení byly rozšířeny z počtu 26 na 34, nové texty byly doplněny fotografiemi. Infocedule na začátku stezky byla nově zpracována tak, aby odrážela v mapě novou trasu. Skládací letáček Stezka historií Buštěhradu z r. 2002, který jednoduchou formou informoval o jednotlivých zastaveních, a pomocí mapky s vyznačenou trasou provází návštěvníky stezkou, byl zaktualizován, doplněn novou rozšířenou mapou a novými zastaveními. Brožura Stezka historií Buštěhradu z r. 2002, která obsahovala v rozšířené podobě informace o jednotlivých zastaveních u historických objektů a hlubší seznámení s historií města, byla doplněna o nové informace z historie města a archeologických výzkumů. Vědomostní hra pro žáky především základních škol byla obnovena. Byly připraveny pozvánky na otevření a plakáty. Všechny tiskoviny prošly jazykovou a grafickou korekturou, celý proces byl velmi náročný a dlouhý. Nakonec jsme přece jen několik dní před otevřením drželi tiskoviny v rukou.

Vedle grafických a korektorských prací pro SHB jsme také pracovali na nové expozici o historii města Buštěhrad v prostorách Buštěhradského muzea Oty Pavla. Využili jsme zbytek rámů z původní expozice města a dokoupili rámy nové, které jsme naplnili exponáty z historie (fotografie, plakátky, články…). V nové expozici zároveň vznikly i nové vitríny s 3D exponáty a rozšířila se i expozice Oty Pavla o promítání filmu o spisovateli.

Tři dny před slavnostním otevřením revitalizované stezky byly postupně sejmuty všechny „staré“ rámečky. Ty, které byly v pořádku, byly opatřeny novými texty, a vráceny na původní místo. Rozbité rámečky byly nahrazeny novými rámečky s texty a připevněny zpět na původní místo. V poslední fázi jsme připevňovali rámečky pro nově vzniklá zastavení stezky. Tady byl často problém s podkladem (oprýskané omítky, nerovné cihly aj.).

Ve stejnou dobu byla také zabetonována stojka pro zastavení č. 30. V poslední fázi byla natřena stará stojka a také konstrukce pro hlavní infoceduli na začátku stezky a namontována samotná infocedule.

Byly rozeslány pozvánky, instalovány plakáty, objednáno občerstvení a koncert pěveckého sboru Byzantion, připraveno muzeum Oty Pavla pro speciální prohlídku.

 

Připevňování nových rámečků a textů

Poslední úpravy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní otevření stezky

V neděli před otevřením (13:00) poskytla členka spolku Ivona Kasalická rozhovor do Českého rozhlasu Region. Následně (ve 13:30) se za přítomnosti předsedy výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Středočeského kraje Ing. Zdeňka Štefka a dalších přítomných slavnostně odhalila infocedule na začátku stezky, Ivona Kasalická poděkovala jednotlivým spolupracovníkům za jejich přínos do projektu – výtvarnici Romaně Štajerové, autoru textů Jaroslavu Perglovi, grafikovi Michalovi Fialovi a starostce města i člence spolku Daniele Javorčekové. Po krátkém projevu předsedy výboru Zdeňka Štefka a krátkém shrnutí projektu se ujal prohlídky první části stezky ve Starém Hradě (1-18) kronikář města Jaroslav Pergl a provedl návštěvníky stezkou až ke kostelu. Tam mohli v 15:30 návštěvníci

Slavnostní odhalení nové infocedule

vyslechnout koncert pěveckého sboru Byzantion. Po jeho skončení bylo poskytnuto návštěvníkům drobné občerstvení a kronikář Pergl provedl návštěvníky druhou – novější – částí stezky (19-34). Skupina návštěvníků dorazila po 18 hodině na konec stezky – do Buštěhradského muzea Oty Pavla, kde jim jeho zakladatelka Ivona Kasalická poskytla výklad o expozici Oty Pavla i o expozici Buštěhrad. Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení.

Celá akce skončila ve 20 hodin. Návštěvníci si po celou dobu mohli zakoupit brožury a letáky stezky. Akce měla velký úspěch, stezku navštívilo přes 70 zájemců z řad obyvatel města i přespolních.

Přesto, že byla práce na projektu velmi náročná a trvala déle, než bylo původně naplánováno, výsledek tohoto úsilí považujeme za úspěšný. Aktualizace textů s využitím nových poznatků z archeologických výzkumů, nově vytvořená místa stezky seznamující se zajímavými místy města a nové tiskoviny o historii města opět o něco více pomohou zviditelnit Buštěhrad a seznámit zájemce s obrovským historickým bohatstvím, které nabízí.

Procházka po nové stezce s kronikářem

Koncert sboru Byzantion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování

patří členům spolku Buštěhrad sobě a jeho spolupracovníkům – výtvarnici Romaně Štajerové, grafikům Mileně Burgrové a Michalovi Fialovi alias  Finitovi, autorům textů Jardovi Perglovi, Daně Stolzové a Daniele Javorčekové, korektorovi Honzovi Dvořákovi, Martinovi Kosovi, Hedě Servusové a Heleně Bleskové, panu faráři Jaroslavu Kučerovi, fotografům Monice Žitníkové a Martinovi Homolovi, Galině Fleischmannové a ZUŠ Buštěhrad, Marii Kašákové a sboru Byzantion, Speciální poděkování patří pak všem majitelům domů a pozemků, kteří svolili s umístěním cedulek na svoji nemovitost (soukromí majitelé, Sokol Buštěhrad, město Buštěhrad)  a sponzorům projektu – Janu Zelenkovi, firmám Atlas Advertising Group,  Backaldrin s.r.o. a Středočeskému kraji, bez jehož finanční podpory v rámci dotace by se projekt nepodařilo uskutečnit.